چهارشنبه 10 بهمن 1397 هیئت مدیره و بازرس قانونی:
اسامی هیئت مدیره کانون بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری


                                                                                   
     آقای بهزاد هوشمند                                                                                                         آقای هادی باغبانی
 رییس هیئت مدیره ومدیرعامل کانون                                                                     
عضو علی البدل هیئت مدیره

                                                                             
   آقای حسن قالیچی‌ها                                                                                  آقای رضا جهانگیری
    نایب رییس هیئت مدیره                                                                                  بازرس کانون
 
                                                                                        


                                                                               
آقای ناصر بختیاری                                                                                               آقای قورچیان
 خزانه دار و عضو هیئت مدیره                                                                              بازرس کانون
                                                                            
خانم فریده فکری                                                                                             آقای کوروش کنی پور
 
عضو هیئت مدیره                                                                                            عضو علی البدل بازرسیخانم آذر نور محمدی

   عضو هیئت مدیره