جمعه 12 بهمن 1397 اساسنامه
بسمه تعالی
 
اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری
 
فصل اول :
کلیات و اهداف "  
 
ماده 1
نام: کانون صنفی بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری تشکلی است صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی : که در این اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می شود.
ماده 2
محل : مرکز اصلی این کانون در شهر تهران به نشانی خیابان 12 فروردین جنوبی – ساختمان کوثر – طبقه همکف واقع است .
ماده 3
تابعیت :
اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده 4
اهداف :
کانون دارای اهداف زیر می باشد:
1-تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون.
2-صیانت از حقوق مادی ، معنوی و حرمت اجتماعی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان وسعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضاء.
3-فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره وری از دانش، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان .
4-تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء.
5-فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی ورزشی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها ، از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی و تشکیل  تعاونی و صندوق قرض الحسنه .
6-ایجاد بانک اطلاعات جامع برای اعضای کانون و انتشار نشریه داخلی
7-تشویق اعضای کانون در جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی عام المنفعه و همکاری و همیاری  با نهادهای مردمی .
8-ارتباط و همکاری متقابل با سایر کانونهای بازنشستگان .
 
 
 
 
 
1
ماده 5
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود
فصل دوم  :
"شرایط نحوه عضویت و انواع آن "
 
ماده 6
 
هر فرد بازنشسته نهاد ریاست جمهوری که دارای شریط زیر باشد پس از تأیید هیأت مدیره کانون می تواند به عضویت کانون درآید.
1-داشتن حکم بازنشستگی – صادره توسط سازمان بازنشستگی کشوری .
2-پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون.
3-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
4-عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی.
5-پرداخت حق عضویت .
تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.
 
ماده 7
عضویت :
کانون دارای دو نوع عضویت خواهد بود:
1-اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
2-اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و یا پیشنهاد هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
 
فصل سوم :
" ارکان "
ماده 8
ارکان کانون عبارتند از : الف – مجمع عمومی        ب – هیأت مدیره                ج- بازرسین ( بازرسان )
 
الف – مجمع عمومی :
 
 
2
ماده 9
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می شود.
 
ماده  10
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در نیمه دوم خرداد ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن  جلسه حضور صف بعلاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی ، رأی  موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره ، بازرس یا یک  سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع  عمومی در آگهی دعوت قید شود.
تبصره: در صورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند . بازرس / بازرسان مکلف است / مکلفند رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.
 
ماده 11
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صورت می پذیرد، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج شود.
ماده 12
وظایف مجمع عمومی عادی :
1-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان )
2-استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان )
3-تعیین خط مشی کلی کانون
4-بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره
5-تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون
6-تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها یا تلگرام یا پیامک  و  یا دعوتنامه های کانون .
ماده 13
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در  روزنامه کثیر الانتشار  یا تلگرام  یا پیامک ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
1-با درخواست  و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس ( بازرسان)
2-با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون
 
 
3
تبصره1: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.
تبصره2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء‌ موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 14
در صورتی که بازرس / بازرسان با یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند . موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد . رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند . در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی         فوق العاده اقدام می نماید.
ماده 15
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
2-بررسی و تصویب انحلال قانون
3-عزل هیأت مدیره
تبصره 1:عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس / بازرسان و هیأت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.
تبصره 2: در صورت تصویب عزل هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید.
ماده 16
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره می شود.
تبصره1:اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شدو مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.
تبصره 2: هیأت رئیسه  نسخه ای از صورتجلسه  را برای اطلاع اعضاء در محل کانون نصب می نماید.
 
 
ب ) هیأت مدیره
ماده 17
 
کانون دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
 
 
 
 
4
تبصره2: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آرائ موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.
تبصره3:اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک خزانه  دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال      می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.
تبصره4:شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 5: درصورت استعفاء یا قوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره6: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
 
ماده 18
مجمع عمومی ، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.
ماده 19
هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی ، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم ، وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی .
به طور کلی هیأت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون انجام دهد.
تبصره 1: جز  درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد.
 
 
 
 
 
 
5
تبصره 2:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد بود.
تبصره3: هیأت مدیره می تواند از بین خود یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب کرده و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین نماید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض         می گردد نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء دارد.
تبصره4:اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره کانون  باشد ، دوره مدیریت عامل او از مدت عضو یتش در هیأت مدیره بیشتر نیست.
تبصره5:هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون را تشکیل دهد.
تبصره6:آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
 
ج- بازرسان :
ماده 20
مجمع عمومی عادی 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.
تبصره1:انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره2:اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
 
ماده 21
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :
1-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2-مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای ارائه به مجمع عمومی.
3-ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.
تبصره: گزارش بازرس ( بازرسان ) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضا‌ء در محل دفتر کانون آماده باشد.
 
ماده22
کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.
 
 
 
 
6
فصل چهارم
"بودجه و مواد متفرقه "
ماده 23
بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا،اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت و نیز کمک نهاد ریاست جمهوری تأمین می شود.
ماده24
درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت  و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.
تبصره 1:کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2:سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.
تبصره3:کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.
تبصره4: کلیه وجوه دریافتی بابت حق عضویت از اعضاء و هدایا و نذورات و وقف و قبول وصیت نامه بابت       هزینه های جاری کانون می باشد.
ماده 25
کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های  رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی کانون با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره با مهر کانون انجام خواهد شد.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده 26
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان ) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
تبصره : محل کانون و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و ما دامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
ماده27
کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد.
ماده 28
باتوجه به اینکه کانون ماهیتاً صنفی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد، کلیه عملیات تجاری و اعتباری و انتفاعی آن با رأی و نظر اعضاء و اخذ مجوزهای لازم امکان پذیر خواهد بود.
 
7
انحلال :
ماده 29
 
در موارد زیر کانون منحل می شود:
بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده .
درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
بنا به نظر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه .
 
ماده 30
 
انحلال : درصورت انحلال کانون ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را ( حداقل سه نفر ) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظرات کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.
 
ماده 31
این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و 26 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ  1396/4/27  به تصویب رسید.

 
8

 

کاربران محترم لطفا جهت دانلود و ملاحظه آئین نامه اجرایی اساسنامه کانون
اینجا کلیک کنید

========================================================================