اخبار و اطلاعیه ها
1398/6/27 چهارشنبه

هیئت مدیره


بسمه تعالی

( اطلاعیه )

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران کانون نهاد می رساند: نظر به اینکه مهلت قانونی هیئت مدیره در مورخ 1398/5/5 پایان یافته بود، پیرو پیگیری‌های بعمل آمده، در مورخ 1398/6/12 با حضور نماینده محترم وزارت کشور و اعضای محترم، مراحل تغییر و تحول مدیریت کانون بر اساس صورتجلسه حاضر انجام گردید.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             کانون بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری