اخبار و اطلاعیه ها
1398/2/15 يكشنبه

جلسه انتخابات هیئت مدیره


بسمه تعالی


نتیجه آراء انتخابات امروز یکشنبه مورخ 1398/2/15 به شرح ذیل به استحضار می رسد.
اعضای حاضر در جلسه انتخابات  210 نفر

هیئت مدیره منتخب:
1) جناب آقای محمود دانیالی با کسب         152 رای 
2) سرکار خانم آذر نور محمدی با کسب      135 رای
3) جناب آقای رضا جهانگیری با کسب         128 رای
4) جناب آقای محمود تفضلی با کسب          86 رای
5)جناب آقای هادی باغبانی با کسب            82 رای

اعضای علی البدل هیئت مدیره منتخب:

1) جناب آقای دکتر بهزاد هوشمند با کسب   73 رای 
2) جناب آقای ناصر امیری با کسب                57 رای

بازرسین منتخب:
1) جناب آقای محمد قورچیان با کسب         169 رای
2) جناب آقای مهندس  فهیمی با کسب        135 رای

بازرس علی البدل:

سرکار خانم فریده فکری با کسب                  81 رای

 
 


فهرست نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون

 
1) ناصر امیری                                   2) خدیجه آشتیانی
3) مهدی بیانی                                 4)  حسین بهنام
5) 
محمود تفضلی                              6) علی تقی زاده تفرشی
7) 
رضا جهانگیری                             8) محمد رضا حاج محمد باقر
9) 
دکتر شهاب حسابی                     10) مرضیه خاتمی
11) محمود دانیالی                          12) مسعود شهبازی

13)هادی باغبانی                            14) حسن قالیچی ها
15)رضا قمی پور                              16) کوروش کنی پور
17) 
فریدون کریمی                        18) مصطفی منصوری
19) 
محمد حسین منطقی                20) حمید نیکو پور
21) 
آذر نور محمدی                       22) دکتر بهزاد هوشمند

فهرست نامزدهای انتخابات بازرسین کانون

 
1)  مهندس غلامرضا فهیمی کاشانی
2) فریده فکری
3)- محمد قورچیان
4) داود مصر
5)- حسین سهامی نوروزی


کانون بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری